DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-2-13

Гострий канцероматозний панкреатит у хворих на рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею

B. G. Bezrodnyi, I. V. Kolosovich, V. P. Slobodjanyk, O. M. Petrenko, M. S. Filatov

Анотація


Мета роботи — поліпшити діагностику та результати паліативного хірургічного лікування хворих на нерезектабельний рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, у разі розвитку канцероматозного панкреатиту.

Матеріали і методи. Проведено порівняльний аналіз результатів застосування різних хірургічних технологій, спрямованих на корекцію синдрому обструкції жовчних проток шляхом біліодигестивного шунтування, при паліативному хірургічному лікуванні хворих на нерезектабельний рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею. Першим етапом проведено аналіз архівного матеріалу (1‑ша група хворих, n = 159). Установлено, що хоча рак головки підшлункової залози спричиняє обструкцію як загальної жовчної протоки, так і головної панкреатичної, однак механічна жовтяниця виникла в усіх пацієнтів, а обструктивний канцероматозний панкреатит — лише у 8,8 % хворих. Легкі форми такого панкреатиту ефективно усували відомі методи інтенсивної терапії. Однак у разі розвитку панкреатиту середнього ступеня тяжкості (за класифікацією Атланта‑92, третій перегляд) стан здоров’я пацієнтів прогресивно погіршувався, оскільки на тлі механічної жовтяниці розвивалася поліорганна дисфункція життєзабезпечуючих систем організму, а виконання біліодигестивного шунтування не в усіх випадках було достатньо для запобігання низці післяопераційних ускладнень та незадовільним результатам. Зроблено висновок, що модернізації підлягає як тактика, так і техніка хірургічного лікування таких пацієнтів. Тому було сплановано та проведено власне дослідження для апробації сформульованої технології лікування хворих. З цією метою до відкритого, проспективного, рандомізованого дослідження було залучено 112 хворих на рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею (2‑га група), котрим проведено паліативне хірургічне лікування у клініці кафедри хірургії № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та хірургічній клініці Національного військово‑медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України в 2007 — 2018 рр. Виконано апробацію розробленого алгоритму верифікації канцероматозного панкреатиту; оцінку ефективності запропонованої тактики і техніки хірургічного лікування хворих, зокрема поєднаного біліо‑ та панкреатодигестивного шунтування.

Результати та обговорення. Установлено безпечність і тривалу ефективність одномоментного з біліодигестивним панкреатодигестивного шунтування у хворих на місцевопоширений рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею та канцероматозним панкреатитом. Описано тактику двохетапного хірургічного лікування хворих, яка передбачає в осіб з ознаками печінкової недостатності або канцероматозний панкреатит спочатку виконання зовнішньої холангіостомії малоінвазивними методиками або ендоскопічного транспапілярного стентування, а потім — основного етапу хірургічного втручання.

Висновки. Запропонована тактика хірургічного лікування хворих на нерезектабельний рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею і канцероматозним панкреатитом, з проведенням малоінвазивних операцій на першому етапі лікування та одномоментного поєднаного біліо‑ і панкреатодигестивного шунтування — на другому сприяє зменшенню кількості післяопераційних ускладнень, летальності та поліпшує якість життя хворих.

 


Ключові слова


рак підшлункової залози; механічна жовтяниця; канцероматозний панкреатит; паліативне хірургічне лікування; ендоскопічне транспапілярне стентування

Повний текст:

PDF

Посилання


Banks PA, Bollen TL, Dervenis C et al. Acute Pancreatitis Classification Working Group. Classification of acute pancreatitis 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102-111.

Beger H, Warshaw A, Büchler M. An Integrated Textbook of Basic Science, Medicine, and Surgery. Blackwell Publishing Limited, Massachusetts, US, 2008. –1006 p.

Blumgart’s Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas / Editor-In-Chief WR. Jarnagin. 6-th ed. Elsevier, 2017:2401.

Hepatobiliary and Pancreatic Cancer. Danello Regge, Springer, 2015:122.

Modern Concepts in Pancreatic Surgery / Ed. S. W. Behrman. Marshfield, USA: Marshfield Clinic, 2013:739.

Neoptolemos J, Urrutia R, Abbruzzese J, Büchler M. Pancreatic Cancer. 2nd ed. Springer, 2019:1661.

Pancreatic Cancer, Methods and Protocols. 2nd ed. Columbia University Medical Center, New York, NY, USA, Humana Press, 2014:389.
© Хірургія України, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020