Визначення деяких ендогенних антимікробних пептидів при гострому калькульозному холециститі

Автор(и)

  • J. N. Hajiyev Азербайджанський медичний університет, Баку, Azerbaijan
  • N. J. Hajiyev Азербайджанський медичний університет, Баку, Azerbaijan
  • Sh. H. Gasymova Азербайджанський медичний університет, Баку, Azerbaijan

DOI:

https://doi.org/10.30978/SU2018-3-25

Ключові слова:

гострий калькульозний холецистит, антимікробні пептиди, гепсидин

Анотація

Мета роботи — вивчити рівень деяких антимікробних пептидів при різних формах гострого калькульозного холециститу (ГКХ).

Матеріали і методи. У 69 хворих з катаральною (n = 26), флегмонозною (n = 24) і гангренозною (n = 19) формами ГКХ вивчено рівні HNPa, BPI, ендотоксину, нейтрофільної еластази, лактоферину, гепсидину в плазмі крові, а також гепсидину в тканині печінки, взятої під час операції.

Результати та обговорення. Встановлено значне підвищення вмісту всіх вивчених антимікробних пептидів у плазмі крові, а гепсидину також у печінці порівняно з показниками контрольної групи. При деструктивних формах ГКХ відзначено найбільшу концентрацію усіх білків. Виявлено прямо пропорційні зв’язки між рівнями вивчених антимікробних пептидів.

Висновки. Доопераційний рівень вивчених антимікробних пептидів можна використовувати для ранньої діагностики деструктивних форм ГКХ.

 

Біографії авторів

J. N. Hajiyev, Азербайджанський медичний університет, Баку

Дж. Н. Гаджієв

N. J. Hajiyev, Азербайджанський медичний університет, Баку

Гаджиєв Новруз Джаббар огли, д. мед. н., доцент кафедри загальної хірургії
AZ1007, м. Баку, вул. А. Гасимзаде, 14

Sh. H. Gasymova, Азербайджанський медичний університет, Баку

Ш. Х. Гасимова

Посилання

Алиев ЮГ, Курбанов ФС, Попович ВК. и др. Малоинвазивное хирургическое лечение острого и осложненного калькулезного холецистита. Москов хир журн. 2014;2:35-38.

Быстров СВ, Горх ПИ, Чирьев АИ. и др. Морфологические особенности течения хронического холецистита при желчнокаменной болезни. Вопр реконструктивной и пластической хирургии. 2015;4:43-45. https:. doi.org/10.17223/1814147/55/7.

Гаджиев Дж.Н., Гусейналиев АГ, Тагиев ЭГ. и др. Оценка цитокинового профиля у больных с острым калькулезным холециститом. Вестн СПбГУ. 2012;Сер. 11;3:102-108.

Гаджиев Дж.Н., Тагиев ЭГ, Гусейналиев АГ. и др. Профиль цитокинов у больных при остром калькулезном холецистите и коррекция его нарушений. Клін хірургія. 2013;4:17-19.

Данзанов БС, Цырендоржиев ДД, Хитрихеев ВЕ, Баль­хаев М. И. Хирургический стресс при лечении острого калькулезного холецистита и прогнозирование течения послеоперационного периода / БюллетеньВСНЦсоРАМН. Клиническая медицина. 2010;2:23-29.

Дибиров МД, Тарасенко СВ, Копейкин АА, Кочуков ВП. Лечебная тактика при остром холецистите, осложненном механической желтухой, у больных пожилого и старческого возраста. Хир практика. 2011;2:19-24.

Леонтьев АС. Профилактика и лечение постхолецистэктомического синдрома при лапароскопической холецистэктомии с обоснованием роли изменений области большого дуоденального сосочка: Автореф. дис. ...д-ра мед. наук. Томск, 2017:42.

Хоконов МА, Силина ЕВ, Ступин ВА. и др. Свободнорадикальные процессы у больных с острым калькулезным холециститом. Хирургия. 2011;2:58-64.

Bulian D, Trump L, Knuth J et al. Long-termresults of transvaginal/transumblical versus classical laparoscopic cholecystectomy — an analysis of 88 patients. Langenbeck Arch Surg. 2013;398:571-579.

Hüseynəliyev AH. Kəskin daşlı xolesistit zamanı orqanizmin sitokin statusu vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onun tənzimlənməsi: T.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş diss. nın avtoreferatı. Bakı, 2015:22.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження